Tájékoztató a képviselő-testület üléséről – 2016. április

A Képviselő-testület a 2016. április 27-én megtartott rendes ülésén megtárgyalta a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést, elfogadta a 2015. évi zárszámadási rendeletet, valamint Ökoturisztikai látogatóközpont és bemutatókert létrehozása céljából pályázat benyújtásáról döntött.

Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. 2013. február 1-től a belső ellenőrzési feladatokat a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása keretében látja el Önkormányzatunk. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet előírja, hogy az ellenőrzésekről szóló éves jelentést a polgármesternek a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé kell terjesztenie. A társulás belső ellenőre által megküldött jelentés alapján 2015-ben az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél öt ellenőrzésre került sor. Minden ellenőrzésről jegyzőkönyvbe foglalt jelentés készült, amely alapján az érintett intézmények vezetői intézkedési tervet készítettek az esetleges hiányosságok megszüntetésére. Az ellenőrzések során büntetőjogi, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja nem merült fel.

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a polgármesteri hivatal – az államháztartásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelő formában és határidőben – elkészítette, amelyet ugyanezen jogszabály alapján a Polgármester Úr a testület elé terjesztett megtárgyalásra. Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és a külön törvényekben rögzített feladat-ellátási kötelezettségének a 2015. évben is eleget tett. Biztosított volt az intézményi alapellátás, és a kötelező közfeladatok ellátása. Összességében megállapítható, hogy a szigorú és költségtakarékos gazdálkodás eredményeként az önkormányzat pénzügyi helyzete jelenleg kiegyensúlyozott.

Magyarország Kormánya TOP-1.2.1-15 kódszámmal társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés címmel pályázati felhívást tett közzé, amelyre az önkormányzat pályázatot nyújt be. A felhívás támogatja az ökoturisztikai fejlesztéseket, azon belül is a természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztéseit. Sikeres pályázat esetén lehetőség lesz egy Ökoturisztikai látogatóközpont és bemutatókert létrehozására Zákányszéken. A létrehozandó madárkertben látványos és ritka díszmadarak megtekintésére lesz lehetősége az odalátogatóknak. A pályázat tervezett összköltsége 88.900.000 Ft, a támogatás intenzitása a nettó költség 100%-a.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és üzemeletetésében lévő Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola területén lévő játszótéri eszközök állapota jelentősen leromlott, balesetveszélyességük miatt szükségessé vált az elbontásuk. Az iskolai Szülői Szervezet az elmúlt két évben jótékonysági rendezvényeket tartott, melyek bevételeiből 1 millió forint összeggel és társadalmi munkával támogatja a játszótér felújítását, új eszközök beszerzését. Mivel a beruházás kb. 1.700.000 Ft-os költségét a felajánlott támogatás nem fedezi, a Képviselő-testület a hiányzó összeget – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott sport és ifjúsági ügyekkel kapcsolatos feladatainak körében – az önkormányzat költségvetéséből biztosítja.

A testületi ülés végén zárt ülésen szociális tárgyú kérelem megtárgyalására került sor, ahol a testület pénzbeli rendkívüli települési támogatás keretében anyagi segítséget nyújtott egy rászoruló zákányszéki kisgyermekes család részére.

A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a község honlapján.

Gárgyán István – jegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.