A településkép védelméről szóló 16/2018. (XII.28.) önkormányzati rendelet közzététele

ÖSSZEFOGLALÓ
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a településkép védelméről szóló
16/2018. (XII.28.) önkormányzati rendeletének közzététele.

 Zákányszék Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 43/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján közzé teszi a településkép védelméről szóló 16/2018. (XII.28.) önkormányzati rendeletét.

Előzmények:

Az építésügy átalakítását célzó intézkedések részeként az Országgyűlés a települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet védelme, valamint az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Településképi törvény), amely 2016. július 23-án lépett hatályba. A Településképi törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy egyazon önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei, a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva, valamint az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.

Előkészítés, eljárás:

A törvény által minden önkormányzat részére előírt kötelezettség a településképi arculati kézikönyv (továbbiakban: TAK) és az erre alapozott településképi rendelet elkészítése. A TAK a Településképi törvény meghatározása értelmében – a települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Képviselő-testületünk 2017. december 14-i ülésén fogadta el a TAK-ot 170/2017.(XII.14.) Kt. határozatával.

Ezt követően megkezdődött a településképi rendelet megalkotása. Az eljárás során a Korm. rendelet, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet szerinti partnerségi véleményezés lezajlott.

Elfogadás:

A beérkezett vélemények alapján felülvizsgált rendelet tervezete a Képviselő-testület 2018. december 20-i ülésének napirendjére került. A Képviselő-testület ezen az ülésén elfogadta a településkép védelméről szóló rendeletét, mely 2018. december 28-án került kihirdetésre és 2018. december 29-én lépett hatályba.

A rendelet tartalma, szerkezete:

– Általános és értelmező rendelkezések
– Településképi építészeti követelmények meghatározása
– Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények meghatározása
– Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése
– Zöldfelületek kialakításának szabályai
– Helyi védettség előírásai
– Településképi érvényesítési eszközök
– Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
– Településképi véleményezési eljárás
– Településképi bejelentési eljárás
– Településképi kötelezés
– Záró-, hatályon kívül helyező és átmeneti rendelkezések

A településképi rendelet jogi kötőerővel bír, előírásai tartalmazzák a településkép alakításával és védelmével összefüggő szabályokat, az ingatlantulajdonosok, építtetők feladatait, kötelességeit, lehetőségeit, továbbá a követendő eljárási rendet.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az info@zakanyszek.hu e-mail címre küldhetik meg. Az így beérkezett értékeléseket, véleményeket az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal kiértékeli és ismerteti a Képviselő-testülettel.

Elfogadott TKR: letöltés (pdf formátumban)

Zákányszék, 2018. január 4.

 

Matuszka Antal
polgármester

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.