Önkormányzati Választás Zákányszéken

Határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Zákányszék község szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását felülvizsgáltam.

 

A felülvizsgálat eredményeként a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét Zákányszék településen az alábbiak szerint határoztam meg:

 

Szavazókör sorszáma             Szavazókör címe, megnevezése         Körzetbe soroltak száma

  1. szavazókör 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 45.) 1163

(Művelődési Ház), akadálymentes

  1. szavazókör 6787 Zákányszék, József Attila u. 38. 1174

(Sportcsarnok), akadálymentes

 

Települési szintű lakóhellyel rendelkező és az átjelentkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör: 001.. szavazókör, szavazóhelyiség címe: 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 45. (Művelődési Ház).

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzék) a határozat melléklete tartalmazza.

A fenti határozatot tizenöt napra közzéteszem a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Zákányszék Község Önkormányzatának hivatalos honlapján (http://www.zakanyszek.hu).

 

Határozatom ellen a közzétételre meghatározott időtartam alatt nyújtható be illetékmentes fellebbezés, a Helyi Választási Iroda Vezetőjénél (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a fellebbezésre nyitva álló határidő utolsó napján 16:00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez. A határidő jogvesztő, és naptári napokban kell számítani.

 

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja.

A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak hely nincs.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a Helyi Választási Iroda Vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

 

A fentiekre tekintettel a központi névjegyzék aktuális állapota szerint megvizsgáltam az egyes szavazókörökhöz tartozó választópolgárok számát és a határozat rendelkező részében foglaltak szerint két szavazókört – az ott megjelölt sorszámmal és címmel – alakítottam ki.

A szavazókörök területi beosztását a határozat melléklete tartalmazza.

 

A Ve. 166. §-a kimondja, hogy minden településen legalább egy szavazóhelyiségnek akadálymentesnek kell lennie, annak érdekében, hogy érvényesüljön a Ve. 2. §. (1) d) pontjában megfogalmazott választási alapelv, mely szerint érvényre kell juttatni a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítését. A határozat rendelkező részében megjelölésre került az akadálymentesített szavazókör.

 

A Ve. 78. §-a alapján a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a Helyi Választási Iroda Vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. E szavazókörként a 001. számú, 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 45. (Művelődési Ház) szám alatti szavazókört határoztam meg.

 

A Ve. 79. § (1) A szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

(2) A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni.

A Ve. 80. §-a alapján rendeltem el a szavazókörök felülvizsgálatáról szóló határozatomnak a helyben szokásos módon, 15 napra történő közzétételét, megjelölve a központi névjegyzékben szereplők szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. § alapján kijelölt szavazókört.

A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 234. § (1)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A jogvesztő határidő számítására, lejártára a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a településszintű lakóhellyel rendelkező személyek számára kijelölt szavazókört is.

A fentiek értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Hatáskörömet és illetékességemet a Ve. 77. § (1) bekezdése és 79. § (1) bekezdése, valamint a 66. § (3) bekezdése állapítja meg.

Zákányszék, 2019. február 14.

 

Gárgyán István

Helyi Választási Iroda vezetője

 


1. sz melléklet

NVR-Körzetkezelés                                                              Dátum: 2019.02.08.10:32:30

Lekérdező: Makra Katalin                                                    Lapszám: 1

05546- Zákányszék

 

  1. szavazókör

 

Közterület           Jellege Kapu tartomány-tól Kapu tartomány-ig Intervallum típusa    Létszám

Béke                    utca      000002-0004            000020                    Páros ház                         15

Bordányi             út                                                                           Páratlan ház                     29

Dózsa György     utca                                                                       Páratlan ház                     52

Hársfa                  utca                                                                       Teljes közterület              31

Juhász Gyula       utca                                                                       Teljes közterület                9

Kossuth               utca                                                                       Teljes közterület            108

Lengyel               tér                                                                          Teljes közterület                5

Móra Ferenc        utca                                                                       Teljes közterület              29

Nyár                    utca                                                                       Teljes közterület              58

Október               utca                                                                       Teljes közterület              47

Szegfű János       utca                                                                       Teljes közterület            121

Tanya                               000001                     000345                     Pártalan ház                   224

Tanya                               000002                     000344                     Páros ház                       199

Tanya                               000381                     000421                     Pártalan ház                     30

Tanya                               000388                     000412-0001            Páros ház                         20

Tanya                               000687                     000773                     Páratlan ház                     45

Tanya                               000688                     000774                     Páros ház                         48

Tavasz                 utca                                                                       Teljes közterület              30

Tömörkény          utca     000002                     000019                     Folyamatos                      27

Újtemető             utca                                                                       Teljes közterület              20

Vasút                   utca                                                                       Teljes közterület              15

 

Település szintű lakóhellyel rendelkező                                                                                      1

1163

 

 

  1. szavazókör

 

Közterület           Jellege Kapu tartomány-tól Kapu tartomány-ig Intervallum típusa    Létszám

Arany János         utca                                                                       Teljes közterület              72

Béke                    utca     000022                     999998 9999 9999  Páros ház                         37

Béke                    utca                                                                       Páratlan ház                       9

Bordányi             út                                                                           Páros ház                         31

Dózsa György     utca                                                                       Páros ház                       109

Erdei                    utca                                                                       Teljes közterület              21

Ifjúság                 utca                                                                       Teljes közterület              80

József Attila        utca                                                                       Teljes közterület            155

Kiskert                 utca                                                                       Teljes közterület                7

Mórahalmi           út                                                                           Teljes közterület                7

Ősz                      utca                                                                       Teljes közterület                7

Petőfi Sándor      utca                                                                       Teljes közterület              38

Tanya                               000346                       000386/0001          Páros ház                         21

Tanya                               000347                       000379/M              Páratlan ház                     17

Tanya                               000414                       000686                   Páros ház                       165

Tanya                               000425                       000685                   Páratlan ház                   160

Tanya                               000775                       1007                       Páratlan ház                     81

Tanya                               000776                       1050                       Páros ház                         63

Tömörkény          utca     000020                       999998 9999 9999 Folyamatos                     94

1174

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.