Partnerségi Felhívás

Önkormányzatunk Képviselő-testülete elindította Zákányszék Község Településrendezési eszközeinek (azaz a Településszerkezeti tervnek és a Helyi Építési Szabályzatnak) a részleges módosítását a következő kiemelt fejlesztési területeken.

 

  1. A Gip jelű iparterületbe tartozó 167/17 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon és a Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe tartozó 167/4 és 044/8-as hrsz-ú telkeken (összevonásuk után jelenleg: 167/4 hrsz.) a beültetési kötelezettség területsávja 10 m szélességűre csökken a megkezdett és tervezett gazdaságfejlesztések megvalósítása érdekében. A hasonló helyzetben lévő szomszédos Gksz-területen is megtörténik ugyanez a változtatás (046 helyrajzi szám alátörésein felvett Gksz-terület).

Szabályozási terv részlet a módosítási terület aláfestésével

  1. Raktár-bázis kiépítése érdekében a Ruzsai út menti 080/106 helyrajzi számú külterületi földrészlet a jelenleg hatályos Mt jelű „általános mezőgazdasági terület tanyás gazdálkodással” területfelhasználási kategória helyett Gá általános gazdasági területbe lesz besorolva, amely kategória egyaránt megengedi a kereskedelmi, szolgáltató és ipari tevékenységet.

Szabályozási terv részlet a módosítási terület aláfestésével

3. A 2. ügyben új beépítésre szánt terület keletkezik, ezért törvényi előírás értelmében védőerdőt is ki kell jelölni, legalább az új beépítésre szánt terület 5 %-ának erejéig. A belterülettől DNy-ra, a 032 helyrajzi főszámú telkeken ipari célra kijelölt, de még fel nem használt Gip jelű ipari övezetet irányoz elő a jelenleg hatályos településszerkezeti terv. Az iparterületnek a lakóterület melletti keskeny sávja védőerdő besorolásba kerül át, ezzel a törvényi előírás teljesül.

Szabályozási terv részlet a módosítási terület aláfestésével – az Lf-1 terület melletti sáv kerül át védőerdő kategóriába

A módosítási eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretében zajlik.

Az eljárás munkaközi tájékoztatási szakaszában észrevételeket várok Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete szerint 2020. november 6-a éjfélig.

Véleményeiket, javaslataikat eljuttathatják írásban (postán, vagy elektronikus levélben) a polgármesteri hivatalba.

Partnerségi véleményeiket személyesen is közölhetik a 2020. október 29-én, 17 órakor a Művelődési Házban (Zákányszék, Dózsa Gy. u. 45.) tartandó lakossági közmeghallgatáson.

 

Matuszka Antal
polgármester

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.