TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL

Képviselő-testületi ülés – 2022.június 30.

 

Az önkormányzati feladatellátást végző intézmények: az I. és a II. számú Háziorvosi Körzet, a Zákányszéki Körzeti Fogászat, a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár beszámoltak tevékenységükről, az állam fenntartásában lévő Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedig tájékoztatást adott a működéséről. A Képviselő-testület az intézményekben folyó munkáról szóló beszámolókat, illetve tájékoztatást megtárgyalta és elfogadta. Köszönetét fejezte ki valamennyi intézmény dolgozójának az elmúlt időszakban végzett tevékenységéért.

 

Önkormányzatunk önállóan nem képes megteremteni valamennyi alapfeladata ellátásának szakmai és pénzügyi feltételét, a Képviselő-testület a továbbiakban is a már meglévő társulásokban, illetve együttműködések keretében látja el egyes feladatait. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása, a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás beszámolt tevékenységéről. Külön beszámolt működéséről a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézménye. A megállapodásokban rögzített célok megvalósultak, a Képviselő-testület határozatban fogadta el a beszámolókat. A Képviselő-testület megköszönte a társult önkormányzatok, a társulási szervek, az abban foglalkoztatottak együttműködését, tevékenységét az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásában.

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a Kormány rendelkezése alapján 2020. év végétől 2022. június 30-ig az Önkormányzatnál nem lehetett díjakat emelni, új díjat bevezetni. Az elmúlt időszak áremelkedéseire, a tapasztalt inflációra való tekintettel 2022. július 1-től indokolt volt a Sportcsarnok, az Erdei pihenő, az Ifjúsági Klub, a Zákányszéki Művelődési Ház terembérleti díjainak, valamint az edénykölcsönzési díjak- és a teleház szolgáltatási díjainak emelése.

Az élelmiszerek beszerzési árának, valamint az egyéb költségek (pl. bér + járulék, dologi kiadások, infláció) jelentős emelkedése miatt szintén szükségessé vált a nyersanyagnorma, ezáltal az óvodai és általános iskolai étkezési térítési díjak 2022. szeptember 1-től történő emelése.

A Zákányszéki Polgárőr Egyesület polgárőrei a település közbiztonsága érdekében egész évben önként és ingyenesen jelentős munkát végeznek. Erre tekintettel a Képviselő-testület 2023-tól kezdődően az Egyesület szolgálatot teljesítő tagjainak, egy ingatlanra vonatkozóan mentességet ad a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása, és a jegyző – mint állatvédelmi hatóság – feladata gondoskodni a befogott állat tulajdonjogának átruházásáról, illetve – ha ezt jogszabály kizárja vagy eredménytelen – az állat végleges elhelyezéséről, ami az állat ebrendészeti telepen való tartását jelenti. Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.

Ezeket a feladatokat önkormányzatunk eddig állatvédő egyesület, vagy alapítvány által fenntartott állatmenhellyel, vagy ebrendészeti teleppel alkalmilag megkötött egyezség alapján látta el. 2022. január 1-jével azonban hatályba lépett a kóbor állat (házi kutya vagy házi macska) befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet, mely számos kötelezettséget ró az érintettekre, közte önkormányzatunkra is. A rendelet szerint az önkormányzatok feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység keretében az önkormányzatoknak ebrendészeti telepet kell fenntartaniuk, vagy szerződést kell kötniük ebrendészeti telepet működtető természetes vagy jogi személlyel. A feladatellátás állatmenhellyel való megállapodás útján is teljesíthető.

Zákányszéken az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett a kóbor ebek száma, illetve az általuk a lakosság állatállományában okozott károkozás is jelentős összegű. Azért, hogy az Önkormányzat teljesíteni tudja jogszabályi kötelezettségét, illetve szükség esetén a jegyző szabályosan tudjon intézkedni, az önkormányzat az ebrendészeti tevékenység ellátását a Kelebiai Kutyamentő Alapítvánnyal kötött megállapodás keretében biztosítja. A megállapodás értelmében a településen kóborló ebek befogásra kerülnek, amelynek költségei az önkormányzatot terhelik. Amennyiben a befogott állat tulajdonosa ismertté válik, akkor az köteles a költségeket megtéríteni. Ezenkívül állatvédelmi hatósági eljárás indul ellene, amelyet követően nagy összegű állatvédelmi bírság kiszabására kerül sor.

 A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Zákányszék, Tömörkény u. 8. szám alatti ingatlanát értékesítette.

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsődében újabb bölcsődei csoport került indításra, erre tekintettel szükségessé vált a bölcsődei szakmai program módosítása. A Képviselő-testület, mint fenntartó a 2022. szeptember 1-től érvényes szakmai programot jóváhagyta.

Nemzeti Népegészségügyi Központ kérésére a Képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy Zákányszék község a járóbeteg szakellátás területén, neurológia szakmában a Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság területi ellátási kötelezettségébe kíván a továbbiakban tartozni.

A Képviselő-testület zárt ülésen döntött a 2022. évi kitüntető címekről, elismerésekről.
A testület „Zákányszék Község Díszpolgára” címmel posztumusz néhai Boldogné Fodor Erzsébetet tüntette ki Zákányszék Község fejlődése érdekében végzett kimagasló tevékenysége, áldozatos közösségi munkája elismeréseként. Császár Istvánné részére, áldozatos munkájáért és karitatív tevékenységéért „Elismerő Oklevelet” adományozott.

A kitüntetések átadására 2022. augusztus 19-én, a képviselő-testület ünnepi ülésén, ünnepélyes keretek között került sor.

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés – 2022. augusztus 3.

Kazi Péter független önkormányzati képviselő a polgármesterhez benyújtott írásbeli nyilatkozatában 2022. július 11. napjával indokolás nélkül lemondott képviselői és alpolgármesteri megbízatásáról, amelyet a Képviselő-testület tudomásul vett.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21. § (1) bekezdése szerint: „Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.”

Zákányszék községben a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati választáson az egyéni listás képviselőválasztás eredményét megállapító jegyzőkönyv és képviselő választás eredményét megállapító 31/2019. (X.13.) HVB. határozat alapján a szavazatszám szerinti sorrendben a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Tanács Adrienn (378) szavazattal. A Zákányszéki Helyi Választási Bizottság a fentiek alapján a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot – az egyéni listán következő legtöbb érvényes szavazatot szerzett – Pintér-Tanács Adrienn részére kiadta. A testületi ülésen a Képviselő Asszony képviselői esküt tett. Képviselői munkájához sok sikert kívánunk!

A Képviselő-testület pályázatot írt ki a tulajdonát képező Zákányszék, belterület 254 hrsz.-ú, Zákányszék, József Attila u. 8. szám alatti „kivett lakóház, udvar” ingatlan eladása céljából. Ingatlanszakértő által elvégzett értékbecslés alapján az ingatlan jelenlegi becsült forgalmi értéke 24.450.000 Ft, amely összeg a felhívásban irányárként jelent meg.

A kihirdetett önkormányzati rendelet megtekinthető a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az Önkormányzat honlapján és a nemzeti jogszabálytárban.

Gárgyán István – jegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.