Tájékoztató a képviselő-testület üléseiről – 2015 nyár

Legutóbbi tájékoztatásunk óta a Képviselő-testület egy rendes és kettő rendkívüli ülést tartott. Beszámoltak tevékenységükről az Önkormányzat intézményei, valamint a részvételével működő társulások. Döntések születtek az Óvoda bővítésével, illetve a következő nevelési év beindításával kapcsolatban, továbbá a XXI. Zákányszéki Falunapon átadandó kitüntetésekről. Jóváhagyásra került a szociális szolgáltatásszervezési koncepció, és elhalasztásra került az egyszemélyes háztartásokban a 60/80 literes edényzet bevezetésének időpontja.

A 2015. június 11-én megtartott rendkívüli ülésen hozott döntés

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghívásos pályázatot hirdetett óvodai férőhelyek bővítését célzó beruházások megvalósítására. A helyi óvoda bővítésére beadott pályázaton Önkormányzatunk 17 400 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült A beruházás költségvetése a pályázat benyújtásakor összeállított tervezői költségbecslés alapján készült, mely a pályázati kiírásban szereplő korlátok és a rendelkezésre álló rövid idő miatt alultervezett lett, ezenfelül az építési engedélyezési eljárás során az építési hatóság további munkálatokat rendelt el. Az előzetes tervekhez képest szükséges volt egy akadálymentes mellékhelyiség kialakítása, és az időközben történt jogszabályi változások miatt tűzjelző rendszer kiépítése. Mindezek jelentősen emelték a kivitelezés költségeit, az eredetileg tervezett 18.320.550 Ft-ról 25.400.000 Ft-ra. A 7.079.450 Ft különbözetet a Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében szereplő tartalék terhére biztosította.

A 2015. június 25-én megtartott rendes ülésen hozott döntések

Ebben az évben is beszámoltak működésükről az önkormányzati feladatokat ellátó intézmények: a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár, az I. és a II. számú Háziorvosi Körzet, Zákányszéki Körzeti Fogászat, illetve tájékoztatást adott a 2013 óta állami fenntartásban működő Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A Képviselő-testület a részletes beszámolók és az intézményvezetők szóbeli kiegészítései alapján értékelte a különböző feladatellátási területeket. Intézményeink is küszködnek azokkal a problémákkal, amelyek országosan is jellemzik a nevelést és az oktatást, az egészségügyet, a kultúrát. A sokszor erőn felüli kihívásokat az intézmények a lehetőségekhez mérten igyekeznek megoldani. A beszámolókat és a meghatározott intézkedési terveket a testület elfogadta, és köszönetét fejezte ki az intézmények dolgozóinak elmúlt időszakban végzett tevékenységükért.

A külföldi vendégmunkások gyermekeinek integrálódásáról adott tájékoztatást a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata. A részletes tájékozatókból érzékelhető, hogy az intézményeknek ezzel kapcsolatban sok tennivalójuk akad, de a felmerülő problémákat jól kezelik és a testület részéről jelenleg nincs szükség intézkedésre.
A helyzetet jól jellemzi az egyik intézmény tájékoztatójának egy részlete: Akik más kultúrából érkeztek, mára minden olyan dokumentummal rendelkeznek, mellyel magyar állampolgárrá, zákányszékivé váltak, tehát minden állampolgári jogot megszereztek. Az állampolgárság és a nemzetiség már két külön kategória. Ebből adódnak feladatok.”

Az önkormányzati társulások tevékenységéről szóló beszámoló keretében a testület az alábbi társulások működéséről tájékozódott: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény, Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása, Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása.

A Képviselő-testület megállapította, hogy a kötelező közszolgáltatási alapfeladatainak ellátására kötött társulási és együttműködési megállapodások biztosítják a községi önkormányzatra háruló feladatok eredményes ellátását. A megállapodásokban rögzített célok megvalósultak.

A Képviselő-testület 2013-ban létrehozta a 3 tagból álló Helyi Értéktár Bizottságot, amelynek a 2015. első félévi tevékenységéről szóló beszámolóját tárgyalta meg a testület. A beszámoló elfogadásra került, egyben a testület felkérte a bizottság elnökét, hogy tegyen közzé felhívást a helyi értékek felkutatására a község honlapján és egyéb, helyben szokásos fórumokon. Akinek javaslata van az értéktárba történő felvételre vonatkozóan, a honlapon leírt tájékoztatás szerint teheti meg. Az eddig felvett helyi értékekről a facebookon a Települési Értéktár – Zákányszék oldalon lehet informálódni. Szóbeli tájékoztatást Zombori Istvánné a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője, a bizottság elnöke tud nyújtani.

A Képviselő-testület kitüntető címek adományozásával kapcsolatban úgy döntött, hogy 2015-ben díszpolgári címet nem adományoz.

Zákányszékért Díjban részesült: Huszta Gézáné, a helyi oktatás és kulturális élet területén végzett példaértékű tevékenységéért, nyugdíjba vonulása alkalmából, életpályája elismeréseképpen; Szabó István Jánosné az oktatásban végzett kimagasló tevékenységéért, életpályája elismeréseképpen; Tóth Imre Béláné a helyi takarékszövetkezetben, a közéletben végzett példaértékű tevékenységéért, életpályája elismeréseképpen.

Rácz Sándor a Zákányszéki Madárkert működtetéséért, a település turisztikai fejlődéséért végzett kimagasló tevékenységéért „Elismerő Oklevelet” kapott.

A 2015. július 14-én megtartott rendkívüli ülésen hozott döntések

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet módosítása alapján az egyszemélyes háztartásokban a 60/80 literes edényzet bevezetésének időpontja 2016. január elsejére elhalasztásra került, ezért szükségessé vált a helyi rendelet vonatkozó részeinek a módosítása.

A testület döntött arról, hogy a 2015/2016-os óvodai nevelési évben 4 csoport indul az óvodában, ehhez kapcsolódóan elfogadta az intézmény módosított alapító okiratát.
Az óvodabővítéshez kapcsolódóan a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján az „Óvodai férőhely bővítését célzó beruházás” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Bodrogi Bau Kft-t jelölte ki a testület, amely azóta már végzi az építési munkálatokat.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény előírja, hogy a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szociális szolgáltatástervezési koncepciót készítsen. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása elfogadta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció tervezetét, amelyet a Képviselő-testület is módosítás nélkül jóváhagyott.

A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a község honlapján.

Gárgyán Istvánjegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.