Igazgatói pályázat

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év – 2015.december 1-től 2020. november 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 45.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Betöltendő munkakör: közművelődési szakember II. Megbízás: igazgató (a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető). Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség,
 • a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált – a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott – államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül elvégzi [a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (3) bekezdése alapján mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik],
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  közművelődési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat;
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programot,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Matuszka Antal polgármester nyújt, a 06-62-590-490 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2527-3/2015 , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember II..
 • Személyesen: , Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.zakanyszek.hu – 2015. október 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 1.

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.