Felhívás parlagfű elleni védekezésre, valamint a belterületi ingatlanok és az előttük lévő területek rendben tartására

A Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársainak felmérése alapján megállapítható, hogy több belterületi ingatlant, vagy az ingatlan előtti területet a tulajdonosai/használói nem megfelelően gondozzák. Ez elsősorban a növényzet elburjánzását, szomszédos ingatlanra vagy utcára történő terjedését, gyomosodást, a parlagfű elszaporodását jelenti. Ezek közül a legnagyobb veszélyt egészségkárosító hatása miatt a parlagfű jelenti. Kényszerkaszálás (közérdekű védekezés) elrendelésére csak parlagfű jelenléte során van lehetőség.
A parlagfű elleni védekezés még mindig aktuális, ezért az alábbi felhívással kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat/használókat, hogy a parlagfű elleni védekezést tegyék meg!

Tisztelt Lakosság, Ingatlantulajdonosok, Ingatlanhasználók!

A parlagfű irtását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény egyértelműen rögzíti, és az idei évtől tovább szigorította. Ennek értelmében a földhasználó köteles egész évben a tulajdonában lévő ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végig (tehát jelenleg is!) folyamatosan fenntartani.

A vonatkozó Kormányrendelet értelmében a parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén

a) külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága

b) belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

A jegyzői hatáskörbe tartozó belterületi ingatlanok esetében felszólítjuk az ingatlantulajdonost területének rendbetételére, amit általában el is végeznek. Amennyiben ez eredménytelen, akkor sor kerül a közérdekű védekezés elrendelésére. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának során az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni. Az irtással járó költségeket természetesen az ingatlan használójának, tulajdonosának kell viselnie!

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a károsítóval fertőzött terület méretétől függően 15.000 – 5.000.000. Ft-ig is terjedhet A bírságok, valamint az eljárási költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók!

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a tulajdonos (használó) köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Ennek értelmében az ingatlanok előtti (köz)területeken a parlagfű irtása, a járdára és az úttestre hajló ágak, bokrok nyesése is az ingatlan tulajdonosának/használójának a kötelessége!

Az ingatlanok (kertek, udvarok) gyommentesen tartása szintén fontos kötelezettsége az ingatlanok tulajdonosainak/használóinak. A gyomos területeken elszaporodott kártevők, fertőzések súlyos károkat okozhatnak a szomszédok növényeiben, veszélyeztetik az emberi egészséget.

A fentiekre tekintettel tisztelettel kérek minden ingatlantulajdonost és használót, hogy
– az egészségünk megőrzése, valamint a hatósági eljárás kellemetlenségeinek elkerülése végett – jogszabályi kötelezettségüket tartsák be!

Együttműködésüket köszönöm!

Gárgyán István – jegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.