Tájékoztatás az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontjáról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2020.(II.13.) Kt. határozatában a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde fenntartójaként – az intézményvezető javaslatának figyelembevételével – a 2020/2021 nevelési évre vonatkozó óvodai és bölcsődei beiratkozás idejét: április 20-21. napokon 8 – 16 óra között határozta meg.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 20. § (3) értelmében az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat:

lakcímkártya, TAJ kártya, Születési anyakönyvi kivonat

– továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

– Nem magyar állampolgárok esetén a jogszerű tartózkodást igazoló dokumentumot.

 A beiratkozással kapcsolatos részletes tájékoztatás az alábbiakban olvasható:

 

HIRDETMÉNY

az óvodai, bölcsődei beiratkozásról, a 2020-2021-es nevelési évre

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Zákányszék Község Önkormányzatának fenntartásában lévő, Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde intézményben az óvodai és bölcsődei beiratkozás idejéről és rendjéről az alábbi hirdetményt teszem közzé.

Az óvodai és bölcsődei jogviszony létesítése:

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Óvodai ellátásra: Zákányszék Község teljes közigazgatási területe

Bölcsődei ellátásra: Zákányszék teljes közigazgatási területe, Ruzsa, Üllés, Bordány, Mórahalom és Ásotthalom

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (NKT.)

– a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

A szülő a harmadik életévét 2020. augusztus 31. napjáig betöltő gyermekét – legalább napi négy órában történő óvodai nevelésben való részvételre köteles beíratni, e Hirdetményben megjelölt időpontban.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

  • Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
  • aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
  • akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Ha a gyermek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, — a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban — értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

Az óvodába felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy Zákányszéken lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozást követően az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az intézményben indítható csoportok számáról.

A beiratkozás időpontja és helyszíne:

Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2020. (II. 13.) Kt. határozata alapján, a 2020-2021. nevelési évre történő óvodai és bölcsődei beiratkozást 2020. április 20-21. napokon, 8-16 óráig tartja.

Helye: a vezetői iroda

Intézményünkben szeretettel fogadunk minden gyermeket.

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 20. § (3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat:

lakcímkártya, TAJ kártya, Születési anyakönyvi kivonat

– továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

– Nem magyar állampolgárok esetén a jogszerű tartózkodást igazoló dokumentum.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 20. § (9) Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 20. § (10) Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

Integrálni azokat a Szakértői véleménnyel rendelkezőket tudjuk, akik a NKT törvény 4 § (1) bekezdésének r) pontja alapján a többi gyermekkel együtt nevelhetők. Sajátos nevelési igényük, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 20. § (1b) értelmében: Az Oktatási Hivatal figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 20. § (1b) értelmében: Az Oktatási Hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

Felmentés kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól: A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20 § (2) alapján: A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig, azaz 2020. április 20. napjáig nyújthatja be kérelmét az Oktatási Hivatalhoz. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. Ennek határideje: 2020. június 4. A szülőnek az óvodával szemben tájékoztatási kötelezettsége van. Oktatási Hivatal elérhetősége: oktatas.hu./kozneveles/.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 20. § (4) alapján az óvoda vezetője:

  1. a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  2. b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai, bölcsődei felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2020. június 16.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani.

Cím: Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

6787 Zákányszék, Petőfi u. 7.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 20. § (11) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt.

Zákányszék, 2020. február 19.

Matuszka Antal István s.k.
polgármester

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.