Értesítés a 2021. évi határszemléről, felhívás parlagfű elleni védekezésre

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Mórahalmi Földhivatali Osztálya a korábbi évekhez hasonlóan a 2021-es évben is helyszíni szemle során ellenőrzi a mellékelt dokumentumban megjelölt települések, illetve településrészek mező és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földjeinek, külterületi termőföldjeinek és termőföldnek nem minősülő kivett (pl.: utak, csatornák, stb.) megnevezésű ingatlanok földhasználóit, tulajdonosait, igénybevevőit, tulajdonosi jogokat gyakorlóit, illetve vagyonkezelőit a jogszabályokban foglalt kötelezettségek betartása tekintetében, valamint a végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítését.

Az ellenőrzés az alábbiakra terjed ki:

  • parlagfűvel fertőzött területek felkutatása,
  • újrahasznosítási kötelezettség bejelentésének ellenőrzése: az újrahasznosítás megszűnésének bejelentését, felméri az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket,
  • ellenőrzi a művelési ág megváltoztatásának bejelentését, a természetbeni állapotot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét, a földminősítési mintaterek helytállóságát,
  • az engedély nélküli más célú hasznosításokat, ellenőrzi a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén az elrendelt eredeti állapot helyreállítását.

Az ellenőrzések átfogó jellegűek, melyek általánosságban 2021. június 01-től 2021. október 15-ig tartanak, de a hirdetményben látható ütemtervtől eltérhetnek, egyedi bejelentések számától függően változhatnak.

A 2021-es évi határszemléről szóló hirdetmény a www.csmkh.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján nyitvatartási időben is megtekinthető. .
A parlagfű elleni védekezés fontosságára, valamint a belterületi ingatlanok és az előttük lévő területek rendben tartására külön felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét!

A parlagfű irtását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény egyértelműen rögzíti, miszerint a földhasználó köteles egész évben a tulajdonában lévő ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A vonatkozó Kormányrendelet értelmében a parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén

  1. külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatósága
  2. belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

A jegyzői hatáskörbe tartozó belterületi ingatlanok esetében felszólítjuk az ingatlantulajdonost területének rendbetételére. Amennyiben ez eredménytelen, akkor sor kerül a közérdekű védekezés elrendelésére. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának során az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni. Az irtással járó költségeket természetesen az ingatlan használójának, tulajdonosának kell viselnie!

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a károsítóval fertőzött terület méretétől függően 15.000-150.000.000. Ft-ig is terjedhet. A bírságok, valamint az eljárási költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak!

Tájékoztatom továbbá a Lakosságot, hogy a tulajdonos (használó) köteles gondoskodni:

  1. az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület)
  2. a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
  3. tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Ennek értelmében az ingatlanok előtti (köz)területeken a parlagfű irtása, a járdára és az úttestre hajló ágak, bokrok nyesése is az ingatlan tulajdonosának/használójának a kötelessége!

Az ingatlanok (kertek, udvarok) gyommentesen tartása szintén fontos kötelezettsége az ingatlanok tulajdonosainak/használóinak. A gyomos területeken elszaporodott kártevők, fertőzések súlyos károkat okozhatnak a szomszédok növényeiben, veszélyeztetik az emberi egészséget.

A fentiekre tekintettel, tisztelettel kérek minden ingatlantulajdonost és használót, hogy – az egészségünk megőrzése, valamint a hatósági eljárás kellemetlenségeinek elkerülése végett – jogszabályi kötelezettségüket tartsák be!

Együttműködésüket köszönöm!

                                                                                        Gárgyán István
jegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.