ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltése

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):   A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 1. – 2028. július 31-ig szól. A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységi körbe tartozó irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatok ellátása, az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése. A fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása. A többcélú intézmény feladata az óvodai és bölcsődei ellátás biztosítása, valamint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan konyha üzemeltetése.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Zákányszék
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Pályázat kiírója : Zákányszék Község Önkormányzata. A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot Postai úton, a Zákányszék Község Önkormányzata címére (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.) történő megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: Óvodavezető. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Matuszka Antal István polgármester ad a 06/62/590-490-es telefonszámon.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat figyelembe véve. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadó.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Felsőfokú szakképzés, Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettség
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  4
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  -a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban (óvodapedagógus) áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörba (óvodapedagógus) kinevezhetőség
  -nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz
  -nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
  -amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata
  -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  -felsőfokú képesítés, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettség
  -pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  adatkezelési nyilatkozat
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  vezetői program
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.09. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  A jogszabályban meghatározott véleményezési aljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő testület bírálja el. A képviselő testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.30. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Zákányszéki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.zakanyszek.hu honlapon.
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.