Tájékoztatás a többlakásos családi házakban élőkre vonatkozó földgáz rezsikedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványról

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 9. napján megjelent módosítása a jegyzők hatáskörébe utalta a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó rezsikedvezmények igénybevételéhez szükséges, lakás rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítványok kiállítását.

Milyen ingatlanra kérhető hatósági bizonyítvány?

 A hatósági bizonyítvány csak a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló lakás rendeltetési egység esetében kérhető, ezért fontos tisztában lenni azzal is, hogy mi tekinthető önálló rendeltetési egységnek, illetve mi minősül lakásnak.

 Az alábbiakban röviden ismertetjük az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait (105. §) és fogalom-meghatározását (1. melléklet 95. pont).

Az önálló rendeltetési egység meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést, mosogatást és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi a pihenést és az otthoni tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Figyelemfelhívás

A kormányrendelet 7/A. §-ában leírtak alapján a hatósági bizonyítvány csak a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevétele céljából használható fel, valamint a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Ebből következően az igazolás nem alkalmas lakásmegosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére, és nem jogosítja fel a kérelmezőt építési tevékenység végzésére vagy rendeltetésváltoztatásra.

A jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény jogkövetkezményekkel jár, valamint komoly többletköltségeket eredményez:

A jogszabály rögzíti, hogy a lakossági fogyasztó a kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. Ha az ellenőrzés azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

A honlapra feltett kérelem nyomtatványt minden pontban kitöltve, aláírva a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal alábbi elérhetőségére szíveskedjenek megküldeni:

postai úton: Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. címre,

vagy elektronikus úton, hivatali kapun keresztül: KRID: 503080161

vagy személyesen, a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében behozni.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Ezért célszerű a hatósági bizonyítványt annak kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll (akinek a nevére a földgáz számla szól).

A hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően a ténylegesen fennálló állapot vizsgálatára a Polgármesteri Hivatal munkatársai helyszíni szemlét tartanak. A hatósági bizonyítvány kiadására a kérelem beérkezésétől számítva 8 nap áll a hatóság rendelkezésére, ezért nagyon fontos, hogy a helyszíni szemle mielőbb megtörténjen. Időpontjának egyeztetése végett fontos a kérelmező elérhetőségének megadása, illetve a szemle lehetővé tétele.

Gárgyán István
jegyző

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.