Általános közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
székhelye és postacíme:
6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
Tel: 62/590-490, 

Elektronikus levélcím:

info@zakanyszek.hu
Honlap: www.zakanyszek.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Zákányszéki Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Matuszka Antal István polgármester
Tel: 62/590-490
Elektronikus levélcím:
polgarmester@zakanyszek.hu

Gárgyán István jegyző
Tel: 62/590-490
Elektronikus levélcím:
jegyzo@zakanyszek.hu
4. Ügyfélfogadási rend
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
A Zákányszéki Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
5. Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeTestületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bizottságai

6. Intézmények adatai (hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei)A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
székhelye és postacíme:
6787 Zákányszék, Dózsa Gy. u. 45.
Tel: 62/590-080
Fax: 62/590-010
Elektronikus levélcím:
muvelodesihaz@zakanyszek.hu
www.zakimuvhaz.hu

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
székhelye és postacíme:
6787 Zákányszék, Petőfi u. 7.
Tel: 62/290-680
Elektronikus levélcím:
ovoda@zakanyszek.hu
www.ovoda.zakanyszek.hu

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.
Tel.: (62) 680-663
Fax: (62) 680-601
Elektronikus levélcím:
vezeto@csongrad.gov.hu
Honlap: kormanyhivatalok.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adat Frissítés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Zákányszék Község Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 8/2019.(XI.18.) önkormányzati rendelet Zákányszék Község Önkormányzata munkateve

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Zákányszék Község Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 8/2019.(XI.18.) önkormányzati rendelet
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje

Zákányszék Község Jegyzője
eljár: Zákányszéki Polgármesteri Hivatal Hatósági csoport

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár:

Zákányszék Község Jegyzője Illetékességi terület: Zákányszék község

Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje

Zákányszék Község Jegyzője
eljár: Zákányszéki Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoport

Illetékességi terület: Zákányszék község

Építéshatósági ügyekben hatáskör címzettje

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Illetékességi terület: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Zákányszék, Zsombó, Üllés

Letölthető formanyomtatványok

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/2015.(V.4.) önkormányzati rendelet
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/2013.(II.18.) Ör. rendelet
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által 
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Zákányszék község honlapja
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Zákányszék Község Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló  8/2019.(XI.18) önkormányzati rendelet  Zákányszék Község Önkormányzata munkaterve

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hirdetmények, közlemények
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendelet

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Ügyforgalmi statisztika
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 71/D (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma
20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

III. Gazdálkodási adatok

  Adat Frissítés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója Költségvetési rendeletek
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Rendeletek
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendelet

Általános közzététel lista a Zákányszék Község Önkormányzata által nyújtott , az államháztartásról szóló törvény szerintköltségvetési támogatásokról a 2011. évi CXII. törvény- az információ Zákányszék Község Önkormányzata által nyújtott-, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatásoks önrendelkezési jogról és az információszabadságról – alapján

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Európai Uniós Pályázatok
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Közbeszerzési tervek

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.